Под Kautionsversicherung следва да се разбира парична/банкова гаранция.

При този вид застраховка застрахователят от името на застрахования се натоварва с представителна власт като поръчител по отношение на задълженията му към местни и чуждестранни контрахенти.

Договорът за поръчителство представлява договор в полза на трето лице. Застрахователят се явява длъжник , а кредитора – бенефициера по договора. Гаранцията се оформя чрез гаранционно писмо от кредитора или подписване на договор за гаранция между гаранта и бенефициера. Чрез този договор застрахователя поема задължението при настъпване на застрахователното събитие да изплати на кредитора парична сума, по отношение на която е била издадена гаранцията. По този начин ще го защити в случай на неплатежоспособност от страна на длъжника или при нежелание от него страна да изплати задължението си.

Kontakt

Ihr Name: (Pflichtfeld)
Ihre E-Mail (Pflichtfeld)
Ihre Telefonnummer
Betreff (Pflichtfeld)
Ihre Nachricht

Lesen Sie bitte vor dem Versand Ihrer Benachrichtigung die datenschutzrechtlichen Belehrungen und Hinweise und klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Kenntnissnahme auf das nebenstehende Kästchen. Erst nach Lesen und Bestätigung der datenschutzrechtlichen Belehrung ist der Versand der E-Mail möglich.

Nachricht versenden: