Застраховка Инвентар е препоръчителна за малки и средни предприятия.Съществуват редица възможности за застрахователни покрития за различни рискове. Покритията обикновено включват повреди, причинени от удари, или увреждане на дим да описа. Застрахователният актив може обаче, ако е необходимо и на разположение, за да поеме застраховка част на застраховката за електроника. Уверете се, че при избора си за осигуряване за грижи, за да изберете тези, тарифа, която идва вашето разбиране оптимално хеджиране най-близо.

Покритието може да бъде на база наименовани рискове – покриват се рисковете, посочени като включени в застрахователното покритие.

Покритие на база всички рискове – покриват се всички рискове, освен изрично изключените.

При застрахователно покритие на база наименовани рискове Застрахователите обичайно включват покритие за следните рискове:
Пожар, мълния, експлозия,природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);
Земетресение;
Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия)
Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
Счупване на стъкла и витрини и рекламни надписи;
Измръзване на стоки;
Разходи за разчистване на развалини и останки, принудително събаряне и др.

Kontakt

Ihr Name: (Pflichtfeld)
Ihre E-Mail (Pflichtfeld)
Ihre Telefonnummer
Betreff (Pflichtfeld)
Ihre Nachricht

Lesen Sie bitte vor dem Versand Ihrer Benachrichtigung die datenschutzrechtlichen Belehrungen und Hinweise und klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Kenntnissnahme auf das nebenstehende Kästchen. Erst nach Lesen und Bestätigung der datenschutzrechtlichen Belehrung ist der Versand der E-Mail möglich.

Nachricht versenden: